null

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1    DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
1      Ondernemer: MPRtruckparts B.V. , die producten via haar website aanbiedt, 
gevestigd te (3125 BD) Schiedam aan het adres Fokkerstraat 475, telefoonnummer 
010-2036386, e-mail: info@mopartruckshop.nl, 
ingeschreven bij de KvK, BTW nummer NL858041662B01; 
2      Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of  
bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 
3  Niet- consument: de natuurlijke en/of rechtspersoon die handelt in de uitoefening 
van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 
4  Koper: de consument en/of niet-consument; 
5  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn 
herroepingsrecht; 
6  Dag: kalenderdag; 
7  Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de koper of ondernemer in staat stelt 
om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die 
toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie 
mogelijk maakt; 
8  Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af 
te zien van de overeenkomst op afstand; 
9  Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter 
beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van 
zijn herroepingsrecht;  
10  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door 
de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van, tot en met het 
sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer 
technieken voor communicatie op afstand; 
11  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor 
het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en ondernemer gelijktijdig in 
dezelfde ruimte zijn samengekomen; 
12  Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de 
ondernemer. 

 

ARTIKEL 2  ALGEMEEN

1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer 
en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen 
ondernemer en koper. 
2  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze 
algemene voorwaarden aan koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet 
mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden 
aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op 
verzoek van koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
3  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van 
het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van 
deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan koper ter beschikking 
worden gesteld op zodanige wijze dat deze door koper op een eenvoudige manier 
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs 
niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden 
aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan 
worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van koper langs elektronische weg of 
op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
4  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment 
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige 
in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
Ondernemer en koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van
de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk
het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van 
deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van 
deze bepalingen. 
6  Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene 
voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest 
van deze algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 3     HET AANBOD

1  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden 
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
2  Het aanbod is vrijblijvend en vervalt indien het product waarop het aanbod 
betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. De ondernemer is 
gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 
3  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden 
producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van 
het aanbod door koper mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van 
afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden 
producten.  
4  Ondernemer kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de koper 
redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een 
kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
5  Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen 
aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
6  Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de 
aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven 
kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.  
7  Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor koper duidelijk is wat de rechten en 
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit 
betreft in het bijzonder: 
-  de prijs inclusief belastingen voor consumenten en de prijs exclusief belastingen 
voor niet consumenten; 
-  de kosten van verzending; 
-  de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen 
daarvoor nodig zijn; 
-  het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
-  de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 
-  of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke 
wijze deze voor de koper te raadplegen is; 
-  de manier waarop koper, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in 
het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien 
gewenst herstellen;  
  
 

ARTIKEL 4   DE OVEREENKOMST

1  De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het 
moment van aanvaarding door koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij 
gestelde voorwaarden. 
2  Indien koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de 
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van 
het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is 
bevestigd, kan koper de overeenkomst ontbinden. 
3  Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende 
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische 
overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
4  De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of koper 
aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die 
van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. 
Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de 
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of 
aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
5  De ondernemer zal bij het product aan de consument de volgende informatie, 
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke 
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met 
klachten terecht kan; 
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het 
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het 
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
d. de in artikel 3 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de 
ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering 
van de overeenkomst; 
6  Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van 
voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.  

 

ARTIKEL 5   DE PRIJS

1  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de 
aangeboden producten diensten niet verhoogd. Niettemin is ondernemer te allen tijde 
gerechtigd tot verhoging van de prijs zonder dat koper in dat geval gerechtigd is om 
de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs 
voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of 
haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op 
andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet 
voorzienbaar waren. 
2  Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn 
alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
3  Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van 
druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is 
de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.  
4  Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn 
alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:  
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang 
van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 
5  Wanneer een afnemer uit de Europese Unie met zijn zakelijk account een product van 
ondernemer aankoopt, wordt 0% btw in rekening gebracht in verband met 
intracommunautaire leveringen o.b.v. artikel 138 EU BTW richtlijn 2006/112/EC voor 
zover daarop een beroep kan worden gedaan. 
6 Indien afnemer in aanmerking wil komen voor intracommunautaire leveringen dient deze vooraf de bestelling
de juiste gegevens aan te leveren. Na verificatie bij VIES wordt account omgezet naar btw vrij aankopen.
7 Indien er na het afronden van een bestelling de BTW verlegging wordt aanvraagt, worden er administratie kosten van €20,- in rekening gebracht. 

  

ARTIKEL 6  CONFORMITEIT EN GARANTIE

1  De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de 
in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of 
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst 
bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De ondernemer staat 
er tevens voor in dat het product geschikt is voor normaal gebruik. 
2  Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan 
de wettelijke rechten en vorderingen die koper op grond van de overeenkomst 
tegenover de ondernemer kan doen gelden. 
3  Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na 
levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de 
producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4  De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. 
De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke 
geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door koper, noch voor 
eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. 
5  De garantie geldt niet indien: 
-  koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door 
derden heeft laten repareren en/of bewerken; 
-  de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of 
anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen 
van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn; 
-  de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de 
overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van 
de toegepaste materialen.
Retour zendingen met onderdelen voor een garantie claim worden aangeboden aan leverancier/fabrikant ter beoordeling van garantie. Na toewijzing van een garantie claim door leverancier/fabrikant wordt deze conform leveringsvoorwaarden afgehandeld. Er wordt een nieuw product verstrekt of uw aankoop bedrag voor het product wordt gecrediteerd.
7  Kosten van derden, transport kosten, vervangend vervoer en/of gederfde omzet wordt niet vergoed binnen de garantie.
  
  

ARTIKEL 7  LEVERING EN UITVOERING

1  De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in 
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. 
2  Als plaats van levering geldt het adres dat koper aan het bedrijf kenbaar heeft 
gemaakt. 
3  Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het 
bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 
dagen uitvoeren, tenzij koper akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. 
Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel 
slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt koper hiervan uiterlijk 30 dagen 
nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Koper heeft in dat geval het recht om 
de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Koper heeft geen recht op een 
schadevergoeding.  
4  Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan koper geen 
rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft koper geen recht op 
schadevergoeding. 
5  In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag 
dat koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na 
ontbinding, terugbetalen. 
6  Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer 
tot het moment van bezorging aan koper of een vooraf aangewezen en aan de 
ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen. 
7 MPRTruckparts b.v. dient schriftelijk binnen 24 uur na ontvangst geïnformeerd te worden over ontbrekende/ beschadigde producten.
Het nalaten van het tijdig melden van de beschadiging is van invloed op de vergoeding/vervanging van ontbrekende/ beschadigde producten.
8 Indien het artikel op voorraad is en voor 15.30 uur besteld wordt het dezelfde nog aangeboden aan DHL.

Indien het artikel niet op voorraad wordt er in afstemming de klant de levertermijn besproken.

 

Uitsluitend van toepassing op bestellingen door consumenten 

ARTIKEL 8  HERROEPINGSRECHT

1  De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een 
product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen 
ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, 
maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.  
2  De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een 
vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product 
heeft ontvangen, of:  
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de 
dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product 
heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan 
het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van 
meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.  
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: 
de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste 
zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 
3  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de 
verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken 
voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te 
behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag 
hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 
4  Indien consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met 
alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat 
en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer 
verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
5  Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij 
verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan 
de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het 
modelformulier of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. Nadat de 
consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht 
dient de consument het product binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 
bedoelde melding retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde 
zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van 
verzending. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen 
als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 
6  Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft 
gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan 
de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.  
7  Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het 
herroepingsrecht ligt bij de consument.  

 

ARTIKEL 9  KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING  

1  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de 
kosten van terugzending voor zijn rekening. 
2  Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij 
is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door ondernemer of 
sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
3 Bedragen tot en met € 100 inc btw worden terugbetaald via "store credit"
bedragen vanaf € 100 inc btw worden gecrediteerd en uitbetaald aan consument
via de door hen gebruikte betaal methode bij de oorspronkelijke bestelling.
4 artikelen die na de 14 dagen herroepingsrecht bij ons retour worden aangeboden, krijgen 15% administratie kosten van het aankoopbedrag van het geretourneerde onderdeel in rekening.
Verzendkosten zijn (indien geen fout van MPR truckparts) altijd op uw eigen kosten. 

5 Voor ons verzend en retourbeleid verwijzen wij u naar de pagina: Verzending en Retourneren

 

ARTIKEL 10  UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

1  De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor 
producten zoals omschreven in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt 
slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het 
sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
2  Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:  
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van 
de consument; 
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop 
de ondernemer geen invloed heeft; 
e. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de 
verzegeling heeft verbroken; 
f. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 
 

ARTIKEL 11    KLACHTENREGELING

1  De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en 
behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
2  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, 
volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de 
consument de gebreken heeft geconstateerd. 
3  Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen 
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,
wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie 
wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
4  Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil 
dat vatbaar is voor beslechting door de rechtbank van het arrondissement waar 
ondernemer is gevestigd. 
  

ARTIKEL 12    TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1  Op de door ondernemer met toepassing van deze voorwaarden af te sluiten 
overeenkomsten is steeds het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een 
verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of 
indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.  
2  Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 
3  Alle geschillen welke tussen ondernemer en koper mochten ontstaan naar aanleiding 
van een door beide partijen afgesloten overeenkomst of nadere overeenkomsten 
zullen, behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissing van de president van 
de arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding, uit te lokken, worden 
onderworpen aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats van het 
arrondissement waar ondernemer is gevestigd.

 

ARTIKEL 13     PRIVACYBELEID

Wij, MPRtruckparts B.V., zijn eraan toegewijd om uw persoonsgegevens en uw privacy te beschermen. Hiervoor maken wij gebruik van de van toepassing zijnde regelgeving omtrent gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit privacy beleid, tezamen met ons cookiebeleid, verklaart op welke wijze wij gebruik maken van de persoonsgegevens die wij van u verzamelen en op welke manier dit deel uit maakt van onze algemene voorwaarden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en hoe wordt deze gebruikt

Bij het registreren in onze vestigingen, via de klantenservice of op onze website, het gebruik van onze website, het inloggen op uw account, het plaatsen van een order, het aanvragen van informatie en het contacteren van onze klantenservice verzamelen wij persoonsgegevens van u. Bij deelname aan een competitie of promotie worden uw persoonsgegevens gebruikt om de winnaar te contacteren. In onderstaande tabel is zichtbaar welke persoonsgegevens wij verzamelen voor welk doeleinde.

 

 

 

Doeleinden

Persoonsgegevens

Bewaartermijnen

Het beheren van de status en het proces van uw order in uw account.

 • Bedrijfsnaam
 • NAW-gegevens
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer

Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.

U benaderen met de vraag om onze diensten of producten te beoordelen.

 • Naam
 • E-mail adres

Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.

U te informeren over belangrijke veranderingen of ontwikkelingen op onze website en in onze diensten.

 • Bedrijfsnaam
 • NAW-gegevens
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer

Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.

U een meer persoonlijke online ervaring aan te kunnen bieden.

 • IP-adres
 • E-mail adres

Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.

Het nauwkeurig kunnen bijwerken van onze administratie, verlenen van garantie en service bij reparatie.

 • Bedrijfsnaam
 • NAW-gegevens
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer

Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.

U op de hoogte te houden van de producten, diensten en nieuwe vestigingen die wij aanbieden.

 • Bedrijfsnaam
 • NAW-gegevens
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer

Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.

Marketing doeleinden, zoals het achterhalen van bepaalde trends.

 • Bedrijfsnaam
 • NAW-gegevens
 • IP-address
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer

Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.

 

ARTIKEL 14    COOKIES EN COOKIES BELEID 

Wij verzamelen informatie over uw zoekgedrag door middel van cookies. Door middel van het plaatsen van cookies op uw computer, kunnen wij u onderscheiden van anderen. Voor meer informatie over cookies, kunt u ons cookie beleid raadplegen. De cookies die op dit moment actief zijn op onze website zijn de volgende:

Doubleclick (Advertising Tracker)

Deze cookie houd bij welke advertenties onze website aan u laat zien zodat u niet altijd dezelfde advertenties op onze site tegenkomt.

Google Analytics (Analytic Tracker)

Deze cookie is van google zelf en houd het website gedrag bij van alle bezoekers. Dus waar het meeste op gelikt wordt en wat bv. Het meeste opgezocht wordt met de search bar.

New Relic (Analytic Tracker)

New Relic is een uitgebreidere versie van Google Analytics maar functioneert vrijwel hetzelfde en het wordt bij ons voor dezelfde dooleinden gebruikt.

 

 

 

 

ARTIKEL 15    HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDE PARTIJEN

 

Uw gegevens kunnen worden gedeeld met de MPRtruckparts B.V. en alle dochtermaatschappijen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij we een gerechtvaardigd belang hebben of als u hier toestemming voor hebt gegeven.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken in de volgende situaties:

 • - Met derden die namens ons diensten aan u verlenen. Deze diensten kunnen bestaan uit het beantwoorden van uw vragen over onze producten of diensten, het versturen van e-mails en post en het analyseren van data. Wij voorzien deze partijen alleen van de relevante gegevens, die nodig zijn voor het verlenen van de diensten. Deze partijen gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de verlening van de diensten.
 • - Indien de wet, de rechtbank, de politie of een andere overheidsinstantie afgifte van uw persoonsgegevens eisen, zijn wij verplicht om deze af te geven.
 • - In verband met, of tijdens de onderhandelingen over, een fusie, financiering, of verkoop van (een deel van) het bedrijf.

 

 

 
Scroll to Top